Transitie naar CO2 neutraal

Continuïteit staat centraal binnen ons familiebedrijf. Het is juist daarom dat wij grote waarde hechten aan een positieve bijdrage aan het doorgeven van een gezondere wereld aan de komende generaties.

De bouwsector draagt aanzienlijk bij aan de wereldwijde CO2-uitstoot, namelijk 38% van het totaal. Van deze uitstoot is 27% toe te schrijven aan operationele emissies, terwijl de overige 11% voortkomt uit materiaal-gerelateerde emissies. Ondanks inspanningen van zowel de overheid als de sector om operationele emissies te verminderen, benadrukt dit de impact van de bouwindustrie op het milieu.

Parijs Proof Protocol en duurzame doelen
Het Parijs Proof Protocol, ontwikkeld door DGBC (Dutch Green Building Council) en NIBE, geeft aan dat de bouwsector in de komende zeven jaar slechts 100 miljoen ton CO2 mag uitstoten om de ambitieuze doelstelling van een opwarming van 1,5 °C in 2030 te halen. Recentere modellen suggereren echter dat we dit plafond binnen vijf jaar zouden bereiken, gezien de huidige bouwambities en het tempo van duurzame transformatie. Dit onderstreept de dringende noodzaak om actie te ondernemen.

Het fossiele tijdperk nadert snel zijn einde. Nederland, net als vele andere landen, streeft ernaar om in 2050 CO2-neutraal en energieonafhankelijk te zijn. Wij omarmen ambitieuze en haalbare doelen, en geloven dat het richten op CO2-ambities en -doelstellingen de sleutel is om duurzaamheid tastbaar en meetbaar te maken. Daarom beschouwen wij CO2 als een cruciale indicator voor het behalen van onze duurzaamheidsdoelen.

De weg naar CO2-neutraliteit bij Berkvens

Berkvens heeft als doel om in 2050 CO2-neutraal te zijn in haar gehele waardeketen. De weg naar dit doel is nog lang en gedeeltelijk onbekend, maar begint met het uitspreken van ambitieuze doelen en het vastberaden nastreven daarvan. Dit doen we via 3 belangrijke stappen:

  1. CO2-vermijden: Het voorkomen van CO2-uitstoot is de snelste manier om CO2-neutraal te worden. Daarom is het van cruciaal belang dat we kritisch kijken naar waar we CO2-uitstoot kunnen vermijden.
  2. CO2-reduceren: Het reduceren van uitstoot die niet te vermijden is als organisatie is de volgende stap om kritisch naar te zijn. Hiervoor hebben we een CO2 reductieplan opgesteld. 
  3. Resterende uitstoot compenseren: Het is realistisch om te erkennen dat we op korte termijn als organisaties niet volledig emissievrij kunnen zijn. Zelfs na reductie blijft er restuitstoot over. Daarom investeren we als organisatie in maatregelen die elders CO2 kunnen opnemen of verminderen, om onze eigen restuitstoot te neutraliseren.

CO2-certificering en transparantie

Berkvens gelooft in transparantie en de noodzaak van aantoonbare duurzaamheid. Daarom hebben we onze CO2-uitstoot, reductieplannen en ambities laten certificeren volgens de CO2-prestatieladder en door de Climate Neutral Group (CNG). We zijn gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder en erkend als CO2-neutrale organisatie door de CNG. Samen met CNG hebben we onze CO2-emissies in kaart gebracht (scope 1 t/m 3), een reductieplan opgesteld om in 2030 50% reductie te bereiken, en streven naar volledige CO2-neutraliteit in 2050. Bovendien compenseren we vrijwillig onze CO2-uitstoot in scope 1 & 2, en bieden we de optie voor CO2-neutrale producten.

Green Claim Directive

Meer dan de helft van de milieuclaims is volgens de Europese Commissie misleidend, vaag of ongegrond. Met andere woorden: hier is sprake van greenwashing. Het Europees Parlement wil dat hier een einde aan komt en stemde daarom 12 maart 2024 voor de ‘Green Claims Directive’. Dit is een nieuw wetsvoorstel waarin regels staan om valse milieuclaims tegen te gaan. 

Wij verwelkomen deze nieuwe regels ondanks dat dit ons ook raakt in onze eigen claim van CO2-neutraliteit. Wij geloven dat transparantie, borging en wetenschappelijke onderbouwing altijd key moeten staan in elke claim die je als bedrijf voert.

Hoewel de aankomende richtlijn betekent dat we in de toekomst geen producten meer kunnen verkopen met een "CO2-neutrale claim" en ons als organisatie ook niet meer zo mogen positioneren, blijven we achter onze huidige aanpak staan. We zullen onze CO2-reductiedoelstellingen en voortgang gecertificeerd en wetenschappelijk blijven onderbouwen. De CSRD-verplichting uit de Green Deal zal ook helpen de transparantie en borging van onze duurzaamheidsdoelstellingen en voortgang te verbeteren. Momenteel werken we samen met onze accountant aan de CSRD-voorbereiding voor 2026.

Levenscyclusanalyses

Berkvens streeft ernaar om voor al haar producten een Levenscyclusanalyse (LCA) op te stellen. Dit geeft inzicht in zowel de CO2-uitstoot van onze producten als hun algehele milieu-impact. Momenteel hebben we voor meer dan 70% van ons productassortiment een LCA, inclusief alle CO2-neutrale producten, om ervoor te zorgen dat onze gemeten CO2-uitstoot klopt en de restuitstoot wordt gecompenseerd.

Nationale Milieu Database
Berkvens zorgt ervoor dat al haar geverifieerde producten worden opgenomen in de Nationale Milieu Database (NMD). Hier kunt u ons 'Toelichtingsrapport' downloaden voor meer informatie over onze LCA-studies, resultaten en producten.

 

CO2 compensatie

Om onze restuitstoot in scope 1 & 2 en onze CO2-neutrale producten te compenseren, investeren we in verschillende projecten en zijn we CO2-partner bij Trees for All. We kiezen voor een gebalanceerde benadering tussen CO2-reductie en CO2-opslag/opname om een duurzaam evenwicht te bereiken.

Meer Informatie:
Voor meer inzicht in onze CO2-emissiegegevens en om ons CO2-prestatieladderoverzicht bij te werken, verwijzen we u naar onze Emissieoverzicht van Berkvens (deze dient nog te worden geactualiseerd met scope 3 emissies).