Duurzaam bouwen: Zo dragen we daar als producent en leverancier van binnendeuren aan bij.

 

Duurzaam bouwen is een geleidelijk proces dat niet van de ene op de andere dag gerealiseerd kan worden. Het vergt een nauwe samenwerking binnen de bouwsector. Alle betrokken partijen in deze sector dienen kritisch te evalueren welke rol zij spelen in het bevorderen van duurzaamheid, waaronder Berkvens Deursystemen. Hoe kunnen wij als producent en leverancier van binnendeuren bijdragen aan een duurzaam bouwontwerp? Als organisatie stellen wij jaarlijks verschillende doelen op die voortvloeien uit de Sustainable Development Goals (SDG's).

De SDG's zijn een reeks van doelstellingen die zijn opgesteld door de Verenigde Naties om wereldwijd duurzame ontwikkeling te bevorderen. Deze doelen richten zich op diverse aspecten van duurzaamheid, waaronder armoedebestrijding, kwaliteit van onderwijs, gendergelijkheid, schoon water en sanitair, betaalbare en duurzame energie, en meer.

Als organisatie zijn de SDG's een leidraad voor het bepalen van concrete doelstellingen en initiatieve op het gebied van duurzaamheid. Door concrete acties te ondernemen die aansluiten bij deze SDG's, kan Berkvens niet alleen haar duurzaamheidsdoelen bereiken, maar ook een positieve impact hebben op de bredere maatschappelijke en milieuproblematiek die de SDG's adresseren.

SDGs wheel

Circulariteit

Circulariteit is voor Berkvens van groot belang. We zijn ervan overtuigd dat we onze huidige productie- en consumptiewijze moeten herzien, en dit vereist niet alleen technologische, maar ook sociale innovatie. Hoewel circulariteit en recycling belangrijke stappen zijn in het streven naar duurzamere consumptie en productie in de toekomst, realiseren we ons dat er meer nodig is. Niet alles kan volledig circulair worden, er zal altijd sprake zijn van verspilling en verlies van moderne materialen, waardoor volledig gesloten kringlopen op veel gebieden onmogelijk zijn.

Circulair Proof

Wij geloven dat circulariteit essentieel is om verspilling en uitputting van grondstoffen te minimaliseren. Tegelijkertijd moeten onze producten vooral gezond en veilig zijn, zonder schade toe te brengen aan mens en milieu. Het 'circulair proof' maken van materialen en grondstoffen betekent dat de producten die we inkopen, ondanks minimale verspilling, geen schade mogen veroorzaken aan mens en milieu. Op deze manier werken we als samenleving en economie gestaag aan een systeem waarin een natuurlijk evenwicht ontstaat tussen mens en natuur.

Dit leidt uiteindelijk niet alleen tot nieuwe vormen van hoogwaardig hergebruik, maar ook tot conversie (het omzetten van 'afval' in nieuwe basisproducten) en/of substitutie (het vervangen van gedolven grondstoffen door hernieuwbare, gezonde en veilige grondstoffen).

Dit proces vergt tijd en we beschouwen circulariteit en recycling als een noodzakelijk stappenplan om te streven naar een systeem waarin onze economie en organisaties kunnen blijven groeien zonder de gezondheid en leefbaarheid van onze wereld op het spel te zetten.

Circulariteit

Circulaire binnendeuren

Een binnendeur is een samengesteld product en daarmee opgebouwd uit veel verschillende materialen en grondstoffen, afhankelijk van de functionaliteit. In de basis bestaat de binnendeur uit een romp (kaderhout, vulling, dekplaat) welke grotendeels zijn opgebouwd uit hernieuwbare grondstoffen.

Circulaire input levert circulair output; Biobased Economie
Om naar een circulaire economie te groeien beginnen we bij de basis en kijken we naar de inputstromen van ons product. Deze worden ‘circulair proof’. Dat begint dus bij het gebruik van materialen die in de basis gezond en veilig zijn; Vrij van toegevoegde additieven en toxinen, hernieuwbaar en of/ uit secundaire materialen bestaan en geen druk leggen op de grondstoffenvoorraad. Daarbij zetten wij als Berkvens in op het gebruik van Biobased materialen en grondstoffen.

Als we vanuit dit perspectief zorgen dat de romp van de binnendeur als basisproduct bestaat uit biobased materialen, gaan we dit product terug brengen in de biologische kringloop. Door ofwel volledig recyclen of teruggeven aan de natuur zonder deze te schaden. En vervolgens onderdelen optimaliseren voor hergebruik. In die zin gaan wij dus in de toekomst alternatieven zoeken voor verschillende materialen zoals lijmen, kitten, verven, brandwerende vulling, MDF en HDF. Dat betekent dat we de basis van onze producten herzien, streven naar losmaakbare - Design to dissasamble - onderdelen, maar ook dat we samen met onze leveranciers aan tafel willen voor verdere ontwikkeling. Een van die nieuwe ontwikkelingen is de lancering van onze Circulaire deur.

Doorsnede

Duurzaam inkopen

Gemiddeld genomen komt als productiebedrijf tussen de 70 & 90% van je CO2 emissies en totale milieu-impact upstream uit de keten (scope 3 emissies). Daarmee vormt duurzaam inkopen dus één van de meest directe en krachtigste instrumenten in het realiseren van je eigen duurzaamheidsdoelstellingen en bijdrage aan de Sustainable Development Goals.

Duurzaam inkopen

Levenscyclus analyse

Sinds 2018 is onze Someren organisatie een samenwerking gestart met Ecochain om de milieu-impact van haar producten in kaart te brengen. Dit wordt gedaan middels het berekenen van Levens Cyclus Analyses (LCA’s).

Hierbij worden onder andere de impact van gebruikte grondstoffen, het energieverbruik, het transport als ook de gebruiksfase en afwikkeling einde levensduur uitgedrukt in 'milieukosten'. Dit zijn zogenaamde kosten die noodzakelijk zouden zijn om de negatieve impact op milieu te neutraliseren. Of wel de kosten die bovenop de productiekosten zouden moeten komen om een eerlijke prijs te betalen voor de belasting aan onze aarde. 85% Van de totale milieu-impact komt voor rekening van de gebruikte materialen. De overige impact wordt veroorzaakt door de productie, het transport en gebruik.

Alleen samen kom je verder
Middels het opstellen van LCA’s genereren we inzichten in waar we op product niveau kunnen verbeteren. We starten met het in kaart brengen van waar binnen onze producten en materialen een negatieve impact zit. Vervolgens gaan we samen met onze supply chain gestructureerd aan de slag om deze impact te verkleinen.

Verduurzamen doe je namelijk samen met je keten!

Levenscyclus icon

DE NATIONALE MILIEUDATABASE

Het is uiteindelijk de bedoeling om onze LCA’s te publiceren in de Nationale Milieudatabase. Dit is natuurlijk ook belangrijk om bij te kunnen dragen aan de MPG berekeningen. Hoewel een binnendeur en kozijn nog geen 2% impact hebben op de totale MPG berekening van een gebouw geloven wij in het inzichtelijk en uiteindelijk transparant maken van onze impact. Op deze wijze willen we sturen en groeien naar uiteindelijk klimaatneutraal en circulair bouwen.

Momenteel hebben wij nog geen merkeigen EPD’s opgenomen in de NMD. Wel hebben wij in samenwerking met de NBvT (Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie) al in 2014 een LCA berekening laten maken voor een standaard binnendeur voor de gehele industrie. Deze is ook terug te vinden in de NMD.

NMD logo

Co2-beleid

Wij geloven in het stellen van ambitieuze en realistische doelen en zijn ervan overtuigd dat door ons te committeren aan de CO2-prestatieladder dit ons niet alleen verder gaat helpen, maar we op deze manier ook transparant zijn en verantwoording afleggen in waar we als organisatie staan. 

Daarbij richten we ons in eerste instantie op reductiedoelstellingen in onze eigen organisatie. De CO2-prestatieladder kent 5 niveaus en daarbij hebben wij ons als Berkvens gecommitteerd om in 2020 in te stappen en te gaan voor niveau 3. Verder hebben wij ons als doel gesteld om naar 2025 toe 50% minder CO2 uitstoot te genereren ten opzichte van 2018 binnen scope 1 & 2. Met de huidige installatie van onze zonnepanelen zetten we daarmee al een goede stap de richting!

Meer info over de CO2 prestatieladder en andere documentatie vindt u hier

Co2 beleid

Duurzaam verpakken

Plastic verpakkingsmaterialen staan flink onder druk. Deels logisch en terecht als we weten dat elke minuut – dat is minder dan de tijd om deze pagina te lezen – het equivalent van één vuilniswagen vol met plastic in bekende rivieren en uiteindelijk in de zee terecht komt. Slechts 14% van wereldwijd gebruikt plastic verpakkingen wordt gerecycled, terwijl een derde in kwetsbare ecosystemen belandt en 40% op vuilstortplaatsen terechtkomt.

Als Berkvens dragen wij zorg voor de juiste afvoer en hebben wij ons beleid verder aangescherpt en verdiepend onderzoek gedaan naar het verduurzamen van ons verpakkingsproces.

 

Definities verpakkingsproces:

 • Vermijden: Waar mogelijk proberen we verpakkingen te vermijden en alleen toe te passen waar dit noodzakelijk is.
 • Verminderen: Kan verpakking niet worden vermeden? Dan gaan we aan de slag om dit te reduceren tot zo min mogelijk materiaal.
 • Hergebruiken: Waar mogelijk hergebruiken we verpakkingen of zetten we deze op een andere manier in.
 • Recyclen: We dragen zorg voor hoogwaardige recycling.

We vinden dat we als organisatie in deze branche reëel en objectief met elkaar de discussie moeten voeren rondom verpakkingen. Wij geloven in een holistische benadering voor het verduurzamen van ons verpakkingsvraagstuk; verpakken is in onze ogen namelijk een proces en middel om een product kwalitatief en zonder schade van A naar B te transporteren. Daarbij dienen we niet alleen naar de grondstof c.q. het product aanzicht te kijken, maar ook naar de impact van het gehele proces. Door een product niet of minimaal te verpakken met als gevolg meer schade en/of herstel werkzaamheden resulteert dit in de keten altijd tot meer CO2 impact en dan zouden we ons doel voorbijstreven.

We blijven dus realistisch en dragen altijd zorg voor kwalitatief goede aflevering van ons product.

Berkvens duurzaam verpakken

AMBITIE & DOELSTELLINGEN

Als organisatie willen wij in 2023 voldoen aan de richtlijnen van Plastic Pact 2025. Dit betekent:

 • 100% recyclebare verpakkingsmaterialen gebruiken
 • 20% vermindering van onnodig/niet functioneel verpakkingsmateriaal en
 • 20% plastic uit hernieuwbare grondstoffen toepassen
 • Tenminste 30% gerecyclede plastic binnen je verpakkingsmateriaal toepassen

Daarom hebben wij onderzoek laten uitvoeren naar onze verpakkingsmethodieken en materialen. Daarbij is ook gebruik gemaakt van o.a. het ‘vijfperspectievenmodel’ van het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken (KIDV).

Vijfperspectievenmodel

Afvalverwerking en waardecreatie

‘In 2050 is Nederland helemaal circulair', stelt het Kabinet in het Rijksbrede programma Circulaire Economie. Afval bestaat dan niet meer zoals we het nu kennen omdat alles opnieuw gebruikt wordt in grondstoffen en producten. We willen als organisatie goed inventariseren waar onze afvalstromen ontstaan. Vervolgens gaan we deze afvalstromen omzetten naar grondstofstromen voor toekomstig waarde behoud. Daarom hebben we ‘Afval en industriële Symbiose’ opgenomen binnen ons speerpunten programma rondom duurzaamheid.

Hierin volgen we het 4R (Refuse, Reduce, Reuse, Recycle) principe vergelijkbaar bij het speerpunt duurzaam verpakken. Deze aanpak passen wij toe binnen 2 focusgebieden:

 1. Afvalstromen uit productie
 2. Kantoor- en kantine afval

 

Uitstaande acties en resultaten

 • PP Recycling; het beter scheiden van al ons inkomende en post-productie (plastic) verpakkingsmaterialen heeft al geleid tot een samenwerking met PP Recycling.
 • Samenwerking met je buren; Isobouw (producent van EPS producten) nemen al onze restanten van EPS verpakkingsmaterialen terug. Daarmee belanden ze niet bij het restafval en creëren we weer een grondstof in plaats van een afvalstroom.
 • Daarnaast zijn we opzoek naar nieuwe samenwerkingen zoals met Excess Material Exchange (EME); een platform c.q. marktplaats waarop vraag en aanbod op gebied van afvalstromen worden gemaakt en daarbij transformeren naar grondstof in plaats van afval.
Afvalverwerking en waardecreatie

Samenwerken is key

Duurzaamheid is altijd een belangrijk onderwerp geweest en misschien nu wel meer dan ooit. Berkvens was bijvoorbeeld de eerste Europese producent van binnendeuren die met een FSC gecertificeerde deur op de markt kwam. Tegenwoordig draagt nagenoeg het gehele assortiment/productportfolio van Berkvens een FSC (mix) label. Daarnaast hebben wij in 2018 ons als bedrijf gecommitteerd aan het STIP certificaat. Dit inhoudt dat al onze ingekochte houtgrondstoffen worden gewonnen uit duurzaam geproduceerde bossen.