Transitie van

lineair naar circulair

Als toeleverancier in de bouwindustrie willen wij bijdragen aan een circulair bouw. Daarbij draait het wat ons betreft om het slim toepassen van nieuwe materialen en/of hergebruik van bestaande materialen die bijdragen aan de verlaging van de MPG van bouwwerken. Circulariteit gaat wat ons betreft hand in hand met het gebruik en hoogwaardig hergebruik van hernieuwbare grondstoffen. 

Circulaire bouwen door Biobased te bouwen

Hoewel circulariteit en recycling belangrijke stappen zijn in het streven naar duurzamere consumptie en productie in de toekomst, realiseren we ons dat er meer nodig is. Niet alles kan volledig circulair worden, er zal altijd sprake zijn van verspilling en verlies van materialen, waardoor volledig gesloten kringlopen op veel gebieden onmogelijk zijn.

Circulariteit begint voor ons aan het begin van de keten; de inputstromen van ons product. Deze worden ‘circulair proof’. Dat begint dus bij het gebruik van materialen die in de basis gezond en veilig zijn; vrij van toegevoegde additieven en toxinen, hernieuwbaar en of/ uit secundaire materialen bestaan en geen druk leggen op de grondstoffenvoorraad.

In onze strategie naar een circulair bedrijf hebben wij inspiratie gehaald uit het 10-R model.

10- R model Berkvens

Stap 1 (Re-design): vermijd het gebruik van fossiele grondstoffen en vervang deze door hernieuwbare/natuurlijke bouwmaterialen

Stap 2 (Re-duce): minimaliseer het gebruik van nieuwe, bij voorkeur hernieuwbare grondstoffen en verhoog het aandeel recyclaat

Stap 3 (Re-use): hergebruik zoveel mogelijk componenten van het eindproduct einde levensduur indien technisch en commercieel haalbaar

Onze Doelstellingen

In 2050 streven wij ernaar als organisatie volledig circulair te zijn. Dit betekent dat er geen afval meer wordt gegenereerd, en dat alle inkomende en uitgaande stromen hun waarde behouden. De weg naar dit doel is nog lang en deels onbekend, maar we beginnen met het uitspreken van ambitieuze doelstellingen en het vastberaden nastreven ervan.

1. Het ontwikkelen van producten die bijdrage aan verbetering van de wettelijke MPG score
In 2030 zal 50% van ons assortiment bestaan uit circulaire producten.

  • Dit zijn producten die na gebruik worden ingezet als grondstof voor nieuwe producten of materialen;
  • Waarbij een retour systeem borgt dat het product einde levensduur niet op de afvalberg beland.

2. Duurzame grondstoffen
In 2030 bestaan onze grondstoffen in al onze producten voor minimaal 50% uit secundaire hernieuwbare materialen. Berkvens gebruikt hiervoor een aantal meetmethodieken om niet alleen de samenstelling maar ook de milieu-impact en losmaakbaarheid van haar producten in kaart te brengen:

  • In 2025 heeft Berkvens als doel voor haar gehele assortiment een eerste 0-meting te hebben gedaan op basis van de BRL 7010 (KOMO hernieuwbaar en hergebruik) methodiek.Vervolgens stellen we een roadmap op naar 50% hernieuwbare & secundaire materialen in 2030
  • In 2025 heeft Berkvens als doel voor ruim 90% van haar product assortiment een LCA beschikbaar hebben.

3. Waarde uit afval
In 2030 hebben wij 50% van onze afvalstromen gereduceerd t.o.v. basisjaar 2018.

We monitoren onze afvalstromen zodat we weten hoeveel afval er ontstaat en waar dit ontstaat. Uit laatste berekeningen is gebleken dat wij jaarlijks nog 2.5 miljoen kilogram afval produceren. Dit komt neer op ongeveer 5,5 kilogram per deur/kozijn combinatie (DKC).

Dit afval bestaat hoofdzakelijk uit hout- en plaatmateriaal, bouw en sloopafval, metaal, papier, folie en restafval. Momenteel wordt 85% van dit afval verbrand en gebruikt om energie te genereren (trede 1). De overige 15% wordt gerecycled (trede 2).

Op basis van onze doelstelling zal uiterlijk 2030 onze afvalberg (trede 1+2) meer dan gehalveerd zijn, en streven we ook naar een halvering van de absolute kg per DKC (<2,5 kg). 

4. Duurzame verpakkingen
Wij kijken kritisch naar de verpakkingsmaterialen die ons worden aangeleverd. Jaarlijks is dit ongeveer 500.000 kg (2022) voornamelijk bestaande uit: pallets, hout, papier en kunststoffen.

Daarnaast kijken we natuurlijk ook naar de verpakkingsmaterialen die wij zelf inzetten voor het verpakken van onze deuren en kozijnen. Voor de aangeleverde verpakkingsmaterialen hebben we drie uitgangspunten benoemd. Allereerst dient elke verpakking functioneel (noodzakelijk) te zijn, moet de milieu-impact van deze materialen minimaal zijn en ze dienen eenvoudig scheidbaar en herbruikbaar te zijn. Ook de verpakkingsmaterialen die wij zelf inzetten dienen aan deze uitgangspunten te voldoen.

Uiterlijk 2025 willen we dat alle verpakkingen, zowel aangeleverd als uitgaand, voldoen aan de bepalingen van het Plastic Pact (voor meer informatie bekijk www.meermetminderplastic.nl/).