Geluidwerend

Geluiddeurkozijnwijzer, een handig hulpmiddel!

De Berkvens geluiddeurkozijnwijzer is een handig hulpmiddel bij het kiezen van de juiste geluidwerende deur-kozijncombinatie.

Geluidsisolatie is van essentieel belang voor de gezondheid en het welzijn van de mensen in hun woon- en werkomgeving. Het Bouwbesluit stelt eisen aan de geluidsisolatie voor woningen. Voor niet-woongebouwen zijn er geen geluidwerende eisen gesteld. Gespecialiseerd bureaus kunnen hierover adviseren.

Geluid laat zich niet zomaar tegen houden, daarom is alléén het toepassen van een geluidwerende deur met een bepaalde geluidswaarde niet voldoende. Het kleinste geluidslek heeft grote gevolgen. Deur, kozijn en wand moeten nauwkeurig op elkaar aansluiten. Binnen Berkvens spreken wij over diverse situaties voor het weren van geluid, welke hieronder zijn gespecificeerd.

Meer informatie over Rw en Rw,p?

Rw is een waarde die aangeeft wat een deurblad aan geluid tegen houdt (dempt) in afgekitte situatie. Aangezien deze waarde nooit de praktijk is, werken we ook met een Rw,p waarde. Beide waarden kunnen worden bepaald in een akoestisch laboratorium en de Rw,p geeft aan hoeveel decibel de functionele deurset kan tegenhouden. Deze getalswaarde ontstaat door een combinatie van deur, kozijn en afdichting rondom de deur. Een meting van de deurset in een laboratorium wordt niet door andere factoren beïnvloed, zoals de wanden, de afmeting van de ruimten en de inrichting. De Rw,p waarde is daardoor de maximaal haalbare waarde voor de functionele deurset, waardoor deze goed met andere deursets te vergelijken is.

Lees meer over Rw en Rw,p >

Geluidtest

Meer weten over installatiegeluid?

Een installatie die een woning van warmte of ventilatie voorziet produceert zelf vaak geluid. Doordat dit soort installaties zich ook in ruimtes bevinden die grenzen aan verblijfsruimtes, is de deurset vaak de scheiding die dit geluid kan tegenhouden. De regelgeving schrijft een maximaal geluidsniveau voor in de verblijfsruimte, waarbij dit niveau een aftelsom is van het geluidsniveau van de installatie min de reductie van de deurset.

Lees meer over installatiegeluid >

Installatiegeluid situatie

Meer weten over open trap situatie?

Een open trap situatie is een situatie waarbij de trap 'open' in de woonkamer staat. Er zit dus geen deur tussen de woonkamer en de trap. Door deze plaatsing van de trap zit er slechts één deur tussen de woonkamer en de slaapkamer boven, namelijk de slaapkamerdeur. Doordat er een eis wordt gesteld aan de geluidsreductie tussen deze twee verblijfsruimten, kan niet worden volstaan met een standaard deurset. Bij geluidwering denken we vaak aan volledig dicht, maar de toepassing in een woning maakt ook ventilatie noodzakelijk.

Lees meer over open trap situatie >

Open trap situatie
Veelgestelde vragen
 • Rw-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van het deurblad in gekitte situatie. Hiermee kunnen de prestaties van deurbladen onderling vergeleken worden.

  Rw,p-waarde: de in het laboratorium gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerde situatie in een laboratorium. Hiermee kunnen de prestaties van deursets (kozijn/afdichting/deurblad) vergeleken worden.

 • Rw,r-waarde: de in het werk gemeten geluidsisolatie van de (functionele) deurset in gemonteerd situatie in het werk. Hiermee kan de praktijkwaarde van gemonteerde deurset vergeleken worden met de gevraagde waarde. Op voorhand is door leveranciers geen uitspraak te doen over de Rw,r, aangezien externe variabelen van invloed zijn op de in de praktijk te behalen waarden. Om dit te beantwoorden zal een op geluid gespecialiseerd bureau ingeschakeld moeten worden.

 • DnT,A: De geluidwering wordt uitgedrukt in het genormeerde lucht-geluidniveauverschil tussen zend- en ontvangruimte. Op voorhand is door leveranciers geen uitspraak te doen over de DnT,A, aangezien externe variabelen van invloed zijn op de in de praktijk te behalen waarden. Om dit te beantwoorden zal een op geluid gespecialiseerd bureau ingeschakeld moeten worden.

 • Uit onze testen is gebleken dat de kantvorm van de deur vrijwel geen invloed heeft op het gemeten resultaat. Er kan dus van geen verschil uitgegaan worden tenzij er extra afdichtingen worden meegenomen in de deurconstructie.

 • Indien de akoestische kwaliteit van het deurblad en de kierdichting constant blijven dan zal de aanpassing van de afmeting van -100% tot +50% geen negatieve invloed hebben op de Rw,p waarde. Dit is benoemd in hoofdstuk 6 van het SVO.

 • De Rw,p prestatie van de set is gebaseerd op de geteste combinatie: een Berkvens deur met een Berkvens kozijn. Indien er een kozijn van derden wordt toegepast, zelfs met dezelfde detaillering, dan kan het resultaat afwijken van de geteste combinatie. Berkvens kan hier geen uitspraak over doen.

 • Het niet toepassen of het toepassen van een afwijkende kierdichting, betekent dat de combinatie afwijkt van de geteste combinatie, heeft gevolgen voor de Rw,p waarde van de set. Berkvens kan echter geen uitspraak doen over de mate van afwijking van de Rw,p prestatie.

 • Een bovenlicht toepassen in het kozijn zal bij deursets met een lage Rw,p waarde nauwelijks tot een vermindering van de prestatie leiden. Bij een hogere Rw,p waarde (>35dB) zal dit tot een afname van de Rw,p prestatie leiden. Per situatie zal dit beoordeeld moeten worden en derhalve is geen uitspraak te doen over de hoogte van afname.

 • Het toepassen van een geluidwerend rooster in een deur zal de Rw,p waarde aanzienlijk verminderen. De geluidwerendheid van de deurset zal maximaal 24 dB Rw,p bedragen. Zie de geluidmatrix waarin van twee deursets de SVO’s met ventilatie rooster staan opgenomen.

 • Het laten vervallen van de valdorpel(s) in de deurset, waardoor je een ventilatiespleet onder de deur verkrijgt, heeft tot gevolg dat de Rw,p waarde zal verminderen. In onze SVO’s staat een overzicht met Rw,p waardes bij verschillende ROD’s.

 • Het hang en sluitwerk heeft geen invloed op de Rw,p prestatie van de deurset.