Transitie fossiel

naar hernieuwbaar

De transportsector behoort tot de voornaamste veroorzaker van klimaatverandering en is wereldwijd de snelst groeiende bron van uitstoot. De verwachting is dat de vraag naar transport in de komende decennia nog verder zal toenemen, zoals duidelijk werd in het transportrapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) uit 2018.

Met name wegtransport heeft een aanzienlijke impact, waarbij de CO2-uitstoot samengaat met problemen zoals fijnstof, verspreiding van microplastics en verkeersoverlast in steden en gemeenschappen.

Berkvens' reis naar duurzaam transport

Als fabrikant van binnendeuren en kozijnen transporteren wij onze producten naar bouwplaatsen en handelaren, wat resulteert in talrijke transportbewegingen met de bijbehorende CO2-uitstoot en andere milieu-impact. Wij erkennen de urgentie van deze kwestie en nemen onze verantwoordelijkheid serieus.

In samenwerking met onze logistieke partners stellen we een plan op om uiteindelijk emissievrij transport te realiseren. Hierbij gebruiken we de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling (SDG) 11, gericht op duurzame steden en gemeenschappen, als onze leidraad.

Onze organisatie heeft drie kernpijlers voor transport geïdentificeerd, met concrete doelstellingen in elk ervan. Daarnaast gaan we de samenwerking aan met ketenpartners:

1. Verduurzaming van Transport van Grondstoffen naar Berkvens:
Binnen ons duurzaam inkoopbeleid nemen we het transport van leveranciers naar Berkvens op. We brengen de huidige situatie in kaart en verkennen gezamenlijk mogelijkheden voor verbetering, hoewel concrete doelstellingen voor nu nog niet zijn vastgesteld.

2. Verduurzaming van Transport naar Bouwplaatsen:
Tegen 2030 willen we 50% van onze transportbewegingen naar klanten en eindbestemmingen realiseren met 'niet-fossiele' brandstoffen. In samenwerking met onze huidige transportpartners onderzoeken we momenteel opties en kansen om een concrete routekaart te ontwikkelen. Wet- en regelgeving zal onze keuzes beïnvloeden, en hierover wordt meer vermeld in het volgende gedeelte.

3. Verduurzaming van Retourtransporten:
Het aanbieden van circulaire producten en verpakkingen vereist retourtransporten. Onze circulaire productoplossingen en de dienst Logicon zorgen voor retourtransporten. In samenwerking met onze huidige transportpartners onderzoeken we momenteel opties en kansen om een concrete routekaart te ontwikkelen naar uiteindelijk fossiel vrij transport. 

Wet- en regelgeving 2025 & 2030

In 2025 moet Nederland volgens het klimaatakkoord in ten minste 30 steden uitstootvrije (of zero-emissie) zones hebben. Dit betekent dat alleen nul-emissie vracht- en bestelauto’s straks deze zone binnen mogen rijden. Uitgangspunt voor de omvang van een zero emissiezone die een gemeente kan instellen, is dat minimaal dit het stadscentrum plus de omliggende wijken betreft.

De zero-emissiezone is een gedeelte van een stad of gemeente waar bedrijfsvoertuigen zoals bestelauto’s en vrachtauto’s (stadslogistiek) die te veel schadelijke stoffen uitstoten niet mogen rijden. Op termijn zijn hier alleen nog uitstootvrije (elektrisch, hybride, waterstof) exemplaren van zulke voertuigen welkom. Daarmee is de zero-emissie een strengere variant van de bestaande milieuzone.

De instelling van zero-emissiezones heeft grote gevolgen voor transport binnen en naar ten minste 30 steden in Nederland. De doelstelling om vanaf 2030 de hoeveelheid CO2-uitstoot per jaar met 1 megaton te verminderen, dient mede bereikt te worden door het gebruik van vervuilende voertuigen aan banden te leggen.