Toegang tot een duurzaam morgen

Duurzaamheid is al lang niet meer de verantwoordelijkheid van slechts één individu, maar van ons allen. Veiligheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid, gezondheid en milieu mogen niet langer gezien worden als beperkingen en moetjes; integendeel, ze dienen als de fundamenten van ons denken en handelen naar onze toekomstplannen.

Hoe draagt Berkvens bij aan de transitie naar een duurzamere en toekomstbestendige leefwereld? Deze vraag wordt niet alleen gesteld door onze aandeelhouders, maar is van cruciaal belang voor al onze belanghebbenden, en misschien nog wel belangrijker, voor de informatie waar onze toekomstige generaties recht op hebben en waarop wij als organisatie moeten handelen.

Middels duurzaam te ondernemen streven wij in de toekomst naar 3 belangrijke pijlers:

  1. Het creeren van producten met een lagere MPG impact 
  2. Het reduceren van onze CO2 reductie binnen gehele waardeketen
  3. Het bieden van volledige transparantie rondom de voortgang van onze duurzaamheidsplannen

 

Onze commitment naar 2030

In een snel veranderende wereld met toenemende geopolitieke spanningen, de nasleep van een pandemie die distributiekanalen heeft verstoord, hoge inflatie en een zeer competitieve arbeidsmarkt, is het uitdagend om ver vooruit te kijken en duurzaam beleid te ontwikkelen. Desondanks geloven wij bij Berkvens dat we het lef moeten hebben om ambitieuze langetermijndoelen te stellen op het gebied van duurzaamheid.

Om die reden hebben we binnen onze duurzaamheidsstrategie specifieke doelstellingen geformuleerd voor verschillende thema’s en transitiegebieden. In het jaar 2030 streven wij als organisatie ernaar om de volgende doelen te bereiken:

  • Minimaal 50% van ons productassortiment circulair is
  • Minimaal 50% van alle producten, grondstoffen en materialen uit hergebruikte, gerecyclede (en/of) biobased content bestaat.
  • Minimaal 50% reductie van onze afvalstromen t.o.v. basisjaar 2021
  • Minimaal 50% CO2 reductie behaald in onze gehele waardeketen (Scope 1|2|3) t.o.v. basisjaar 2021
  • Minimaal 50% van transport naar klanten en eindbestemmingen realiseren via ‘niet fossiele’ brandstof

Sustainable Development Goals als kompas

Alle landen binnen de Verenigde Naties hebben duidelijke strategieën en visies vastgesteld voor de periode tot 2030, waarin een uitgebreide ontwikkelagenda is opgenomen. Deze agenda, in samenwerking met het Klimaatakkoord van Parijs en de gestelde doelen voor 2030 en 2050, biedt belangrijke richtlijnen voor onze organisatie om op te sturen.

Als organisatie richten we ons daarom jaarljks op diverse doelen die voortkomen uit de Sustainable Development Goals, om richting en focus te geven aan ons duurzaamheidsbeleid. In lijn met onze commitments hebben we vier Sustainable Development Goals (SDG's) als leidraad gekozen. Binnen deze SDG's hebben we vier thema's c.q. transities centraal gesteld die dienen als kompas voor Berkvens naar onze route & commitments richting 2030.  

Transparantie & Verantwoording

Het stellen van ambitieuze doelstellingen alleen is niet voldoende. Bij duurzaam ondernemen hoort ook dat je verantwoording daarover aflegt in volledige transparantie richting je stakeholders. De aankomende CSRD wetgeving gaat hierbij helpen en we zijn dan ook vollop bezig om ons hierop voor te bereiden. Hierin kunt u het volgende van ons verwachten:

  • in 2025 een transitierapport over de voortgang van onze duurzaamheidsplannen
  • In 2026 een volledig duurzaamheidsverslag inclusief CSRD Assurance

Berkvens 90 jaar

Als een familie bedrijf, opgericht bij Piet Berkvens in 1933 en begonnen vanuit een schuurtje in de achtertuin, vormde hij de wortels van het hedendaagse bedrijf dat de afgelopen 90 jaar is uitgegroeid tot een marktleider in deuren met meer dan 450 medewerkers en is inmiddels de 3de en 4de generatie actief in de organisatie! Zij bouwen voort aan het fundament voor de komende 90 jaar waarin duurzaam ondernemen voor hen meer dan logisch is en de basis vormt voor de continuïteit (en dit vanuit de vorige generaties hebben meegekregen).